สีประจำโรงเรียน

" สีม่วง – ขาว "

สีม่วง ความหมาย ความสามัคคี  ความเข้มแข็ง  ความร่มเย็น

สีขาว ความหมาย ความสะอาด  มีคุณธรรม จริยธรรมและพุทธิปัญญา