วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็น ทำเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สู่มาตรฐานสากล โดยใช้แหล่งเรียนรู้

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. บริหารจัดการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา