ผู้บริหาร

 

ผู้อำนวยการ สมชาติ เหลืองสะอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นางสนธยา ส่งศรี

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ว่าที่ร้อยเอก บุญเสริม หัดประสม

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา