ผอ.มนิต เพชรสุวรรณ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา
ผู้ประเมินนายมนิต  เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
ปีที่ประเมิน2554

บทคัดย่อ
การประเมินในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  ปีการศึกษา  2554 ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP  Model  จากแนวคิดของสตัฟเฟีลบีม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 612 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 3 คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครู จำนวน 48 คน นักเรียน จำนวน 274 คน ผู้ปกครอง  จำนวน 274 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมินพบว่า
1.  ผลการประเมินบริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และความต้องการจำเป็นของโครงการตามลำดับ

2.  ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ ความพร้อมของอาคารสถานที่ ความเพียงพอของงบประมาณที่ใช้ ได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 100 และปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาน ตามลำดับ

3.  ผลการประเมินกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมของนักเรียน เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การนิเทศติดตามโครงการ และการมีส่วนร่วมของครู เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามลำดับ

4.  ผลการประเมินผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปริมาณของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา  ทักษะการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของครู ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามลำดับ  ในส่วนความพึงพอใจ ของผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนตามลำดับ