ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านแหลมทราย) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครสงขลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา แต่เดิมเป็นโรงเรียนเทศบาล(สาขา)ซึ่งเป็นสาขาแยกมาจากโรงเรียนเทศบาล2 (อ่อนอุทิศ) โดยใช้สถานที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา(หลังเก่า) เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ25 มิถุนายน 2507 ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2516 กรมการปกครองได้อนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาล4 (ที่ว่าการอำเภอเก่า) หลังจากนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาครูอาจารย์ผู้ปกครองได้ พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแหลมทรายจึงขอเปลี่ยนชื่อใหม่และโดยอนุมัติของกรมการปกครองโรงเรียนเทศบาล4 (บ้านแหลมทราย) จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวม 8 ท่านด้วยกัน คือ

1. นาย ลาภ อุไรกุล 1 ตุลาคม 2507 - 1 กรกฎาคม 2517
2. นาย เสียง นงค์โพธิ์ 1 กรกฎาคม 2517 - 12 พฤษภาคม 2526
3. นาย ประสาร มลิวัลย์ 12 พฤษภาคม 2526 - 1 ธันวาคม 2526
4. นาง ภิญโญ ศัพทอนันต์ 1 ธันวาคม 2526 - 11 มิถุนายน 2539
5. นาย ประสาร มลิวัลย์ 11 มิถุนายน 2539 - 30 กันยายน 2542
6. นาง จำเนียร เพชรรัตน 2 ตุลาคม 2542 - 30 พฤศจิกายน 2547
7. นาง ประพิศ อนันตกุล 1 ธันวาคม 2547 – 5 กรกฎาคม 2553
8. นาย มนิต เพชรสุวรรณ 5 กรกฎาคม 2553 - 1 พฤษภาคม  2563
9.นายสมชาติ เหลืองสะอาด 1 พฤษภาคม - ปัจจุบัน