นายปกรณ์ พิบูลย์ผล

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

             ชุด “คนไทยกับพระพุทธศาสนา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ผู้ศึกษา   นายปกรณ์  พิบูลย์ผล    ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)