นายขวัญ ชาทอง

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาล
                     นครสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา
                     ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
ชื่อผู้วิจัย         นายขวัญ  ชาทอง

ปีการศึกษา       2558

                                                      บทคัดย่อ                           

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง โบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลา 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาๆคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลา  จำนวน  3  ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน  45  ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  โบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลา  ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยของคะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน() และค่าประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง โบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลา (/)
          ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลา ทั้ง 3 ชุด มีประสิทธิภาพๆสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดๆ80/80ๆที่ตั้งไว้ๆคือๆชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ๆ1 โบราณสถานกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ๆมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/81.83ๆชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ๆ2 โบราณสถานในรัชกาลที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.80/87.50  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 3 โบราณสถานในรัชกาลที่ 4 ที่ปรากฏในเขตเทศบาลนครสงขลา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.45/89.17  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ๆเรื่องๆโบราณสถานสมัยรัชกาล ที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลาๆมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนๆสูงกว่าก่อนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับๆ23.93ๆค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.88ๆคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 37.83ๆค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานๆ2.90 และ 3)ๆโดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 4 ในเทศบาลนครสงขลาอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.57ๆค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 ) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้111111