นางอารมณ์ ยกรัตน์ เรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กของ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กของ

                           นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  

ผู้รายงาน            นางอารมณ์  ยกรัตน์

ปีที่รายงาน          2557

บทคัดย่อ

                รายงานผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน ชั้นอนุบาล ปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)ปีการศึกษา 2557 จำนวน 26 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  จำนวน 20 แผน ดำเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 20 กิจกรรม สัปดาห์ละ 4 วัน  จำนวน 5  สัปดาห์   2) แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน จำนวน 20 ข้อๆละ 1 คะแนน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดที่เป็นรูปภาพ ซึ่งมีทั้งการโยงเส้นจับคู่ภาพ การระบายสี การเขียนตามรอยประ การลากเส้นต่อจุด การวาดรูปวงกลม สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence ) และค่าที (t-test)  ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4  (บ้านแหลมทราย)  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.23 / 81.90 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557  ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียน หลังจัดประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01