นางสุภรณ์ พิบูลย์ผล

ชื่อเรื่อง                      การใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ชุดเทพนิยาย
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
                               โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สำานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
                               อา เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย                        นางสุภรณ์ พิบูลย์ผล
                               ครูชานาญการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

ปีที่ศึกษาวิจัย              2556