นางสุกัญญา ทองจันทร์

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเกมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5