นางสาวเทพนารี เจริญศรี

 ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมและหน้าที่ของชาวพุทธ

               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 ผู้วิจัย     นางสาวเทพนารี  เจริญศรี

               ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

               สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา

   

ปีการศึกษา  2559