นางสารภี สุวรรณจ่าง

ชื่อเรื่อง        ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการเล่นเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ
                 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 3
                 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา

ผู้ศึกษา       นางสารภี สุวรรณจ่าง
                ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
                สานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา

ปีที่ศึกษา    2556