นางสนธยา ส่งศรี

นางสนธยา ส่งศรี

ชื่อเรื่อง   รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

               บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา 

               ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

               ปีที่วิจัย 2559 

 

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการของนักเรยีน 

              ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหัวป้อมนอก)  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา

              ผู้ประเมิน นางสนธยา   ส่งศรี 

              ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาล  5  (วัดหัวป้อมนอก) 

              วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

              ปีที่ประเมิน 2559