นางพรเพ็ญ ณ สงขลา

นางพรเพ็ญ ณ สงขลา 

บทคัดย่อ

                การสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา  2556  จำนวน  37  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้  t-test  (Dependent  Samples) 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 86.91/83.62

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

                3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55) 

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.doc)บทคัดย่อ.doc41 kB