นางพรรษา เวศโกศล

ชื่อเรื่อง      ผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และสัตว์      

                สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา

ผู้วิจัย         นางพรรษา เวศโกศล
                 ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
                 สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา

ปีที่วิจัย       ปีการศึกษา 2556