นางนฐกช ท่ามประเสริฐ

ชื่อเรื่อง                  การใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานโดยใช้
                           อรรถลักษณะของการเล่านิทาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                           (ภาษาอังกฤษ) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4
                           (บ้านแหลมทราย) สานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
                           อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


ผู้ศึกษาค้นคว้า         นางนฐกช ท่ามประเสริฐ
                          ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)


ปีที่ศึกษาค้นคว้า      ปีการศึกษา 2556