รายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง       รายงานประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับ

                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง

                  สงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้ศึกษา   นางฉัตรเกล้า  งามพีระพงศ์

โรงเรียน       โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือสงขลา

                   จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา  2556

บทคัดย่อ

 

                    การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย

เพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย   6  ระดับ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนเทศบาล 4  (บ้านแหลมทราย)    ตามเกณฑ์

มาตรฐาน  80/80  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  ที่มีผลสัมฤทธิ์

ด้านการใช้ภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จำนวน 29 คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับและแบบประเมินความพึงพอใจชั้นประถมศึกษาปีที่3/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับ

                   ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับที่สร้างขึ้นจำนวน 6 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/83.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับ นักเรียนสามารถทำคะแนนประเมินผลระหว่างเรียน ได้คะแนนรวม 48.75 เฉลี่ยเท่ากับ 81.25 และหลังเรียน ได้คะแนนรวม 50.20 เฉลี่ยเท่ากับ  83.67

                   สำหรับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้   โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย    เพื่อพัฒนา

พุทธิพิสัย   6  ระดับ  ปรากฏว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45

                   ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า   แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับ ที่สร้างขึ้น  จำนวน  6   เล่ม    มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   80/80  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนสาระหลักการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6 ระดับ ในระดับมากที่สุด จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้จัดการเรียนรู้สาระหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้

 

 

ประกาศคุณูปการ

 

                   การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 6   ระดับ ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลือและคำแนะนำเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ     และผู้ให้คำปรึกษาทุกท่าน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

                   ขอขอบพระคุณ  ผู้เชี่ยวชาญ  ทั้ง  5  ท่าน    ได้แก่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.  พูนสุข     อุดม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มณฑนา    พิพัฒน์เพ็ญ    มหาวิทยาลัยทักษิณ    นางอมรรัตน์    ประทุมชาติภักดี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)นายสิทธิพงศ์ สุริยะโวหาร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 4    (บ้านแหลมทราย)    นางสาวนารีรัตน์  พู่กัน  ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)    ที่กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำปรึกษา  กลั่นกรองตรวจทาน และตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาด้วยกัลยาณมิตร

                   ขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่ได้กรุณาให้ผู้ศึกษานำผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ และขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้นำผลงานทางวิชาการไปทดลองใช้    กับนักเรียนและส่งแบบประเมินตอบกลับมาให้ผู้ศึกษาทราบ

                   ขอขอบพระคุณ   คณะผู้บริหาร   คณะครู   และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  4

(บ้านแหลมทราย) ทุกท่าน ที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนให้การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการไปได้ด้วยดี

                   ขอกราบขอบพระคุณ  คุณแม่ประวีณา  เขาแก้วและครอบครัว  ที่คอยเป็นกำลังใจอันมีค่าสูงยิ่ง ขอขอบพระคุณคุณกิตติพงศ์  งามพีระพงศ์   ที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจตลอดเวลา

                   คุณค่าแห่งความสำเร็จในการจัดทำผลงานทางวิชาการและการสร้างประโยชน์แก่การศึกษาครั้งนี้   ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครูบูรพคณาจารย์ที่ได้ให้การศึกษาอบรมแต่ต้นมา หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องด้วยประการใดๆ  ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว