ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย)
เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา โทร ๐ - ๗๔๓๑๑๕๘๘