สายชั้น ป.6

นายจิรายุส รักคง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางธิราพร กราพันธ์
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  นางรุจิรัตน์ เลาสัตย์
เลขานุการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 


ครูประจำชั้น ป.6/1
นางธิราพร กราพันธ์
ครูประจำชั้น ป.6/2
นางอำพร สุวรรณมณี
ครูประจำชั้น ป.6/3

 

นางสาวเทพนารี เจริญศรี
ครูประจำชั้น ป.6/4
ว่าที่รต.ประสาน กิติโกฬะ
ครูพิเศษชั้น ป.6
นายจิรายุส รักคง
ครูพิเศษชั้น ป.6

   
นางสาวจีราวรรณ ชาวสวน
ครูพิเศษชั้น ป.6