สายชั้น ป.5

นางทรงศรี ประสาทเขตต์การ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นายปกรณ์ พิบูลย์ผล
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  นางอนงค์ เพ็ชรมณี
เลขานุการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอนงค์ เพ็ชรมณี
ครูประจำชั้น ป.5/1
นางวรรณเพ็ญ แก้วทอง
ครูประจำชั้น ป.5/2
นางทรงศรี ประสาทเขตต์การ
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสุกัญญา ทองจันทร์
ครูประจำชั้น ป.5/4
นางพรเพ็ญ ณ สงขลา
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
นายปกรณ์ พิบูลย์ผล
ครูพิเศษสายชั้น ป.5

   
นางสรัสวดี ปานสวัสดิ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.5