สายชั้น ป.4

นางนพนาถ หนูสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

นางสุภรณ์ พิบูลย์ผล
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
เลขานุการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนพนาถ หนูสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ป. 4/1
นางอาภรณ์ แซ่เฮง
ครูประจำชั้น ป. 4/2
นางนิสา ศรีอินทร์
ครูประจำชั้น ป. 4/3

นางสุภรณ์ พิบูลย์ผล
ครูประจำชั้น ป.4/4
นายเหม ประสานสงฆ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
นางพรพรรณ ชาทอง
ครูพิเศษสายชั้น ป.4

 

   

ครูพิเศษชั้น ป.4