สายชั้น ป.3

 

นายสาธิต กัณฑลักษณ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

นางฉัตรเกล้า งามพีระพงศ์
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  นางสาวสุภาพ สุวรรณโณ
เลขานุการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

นางสุภาพ สุวรรณโณ
ครูประจำชั้น ป.3/1
นางฉัตรเกล้า งามพีระพงศ์
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาวปัณฑิตา คงนาลึก
ครูประจำชั้น ป.3/3

 

นางปัญจมาศ เดชะ
ครูประจำชั้น ป.3/4
นายสาธิต กัณฑลักษณ์
ครูพิเศษ ป.3
นางสุรางค์ หมันหมาด
ครูพิเศษ ป.3
                                                                                      

             นางสาวอารี  หมานหมาด

ครูพิเศษชั้น ป.3