สายชั้น ป.2

นางลำดับ วงศ์ช่วย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

นายสิทธิพงศ์ สุริยะโวหาร
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  นางจุฬารัตน์ แซ่ซิ่น
เลขานุการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

นางลำดับ วงศ์ช่วย
ครูประจำชั้น ป.2/1
นางสาวปิยณัฐ เขียวดำ
ครูประจำชั้น ป.2/2
นางจุฬารัตน์ แซ่ซิ่น
ครูประจำชั้น ป.2/3

 

 

 

               นายสิทธิพงศ์ สุริยะโวหาร

                 ครูพิเศษสายชั้น ป.2

     นางนฐกช ท่ามประเสริฐ

      ครูพิเศษสายชั้น ป.2