สายชั้น ป.1

 

 

 

 

                     นางศิรินิภา ไสยวงศ์    

            หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 


รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 นางสาวอาภาภรณ์ ช่วยตั้ง
เลขานุการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 

นางสาวอาภาภรณ์ ช่วยตั้ง
ครูประจำชั้น ป.1/1
นางกนกวลี วรรณโร
ครูประจำชั้น ป.1/2
นางศิรินิภา ไสยวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/3

 

 

                 นางสาวอรุณี สนิท
               ครูพิเศษสายชั้น ป.1