สายชั้นอนุบาล

นางนัสฐาพร โรหิโตปการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

 

นางสาวพรเพ็ญ กุมมาระกะ
รองหัวหน้าสายชั้นอนุบาล
  นางสาวพัณณ์ชิตา บู่ทอง
เลขานุการสายชั้นอนุบาล

นางอารมณ์ ยกรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวพรเพ็ญ กุมมาระกะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาวพัณณ์ชิตา บู่ทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางอำนวย สุริยะโวหาร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสารภี สุวรรณจ่าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางอาภาภรณ์ ช่วยตั้ง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

 

นางนัสฐาพร โรหิโตปการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
  นางสาวพรทิพย์ เขมิโก
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล 1