สายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

นางธสชา บุญกาญจน์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

นายวิศรุต เทวมิตร์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

  นางสาวอัจฉรา วิไลรักษ์
เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรอารียา บุญมา
ครูประจำชั้น ม.1/1
นางสาวอัจฉรา วิไลรักษ์
ครูประจำชั้น ม.1/2
นางสาวตรีรัตน์ สุวรรณศรี
ครูประจำชั้น ม.1/3

นางธสชา บุญกาญจน์
ครูประจำชั้น ม.1/4

 

นางสาวมาริยา ฝาและ

ครูพิเศษมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

นางสาวกรญาณ์ สายวารี
ครูพิเศษมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

            

 

 

 นางสาวทวินันท์  เชาวนเดชา

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    


 

             

 

นายธนาวุฒิ เนียมรินทร์

รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

                                                         

นางสาวทวินันท์  เชาวนเดชา

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 /1
 นางสาวทัศนา ดีนุ่ม

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 

 

 

 

 

 

 

              นายยุรศักดิ์ นพวงศ์            

 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3

      นายธนาวุฒิ เนียมรินทร์      
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

        นางสาวจิราภรณ์ สงฆจิน    

         ครูประจำชั้นม.2/5

    

นางปาณิศา  อินทร์ใหม่      

ครูพิเศษระดับมัธยมศึกษาปีที่   2        

   นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณเวลา     

      ครูพิเศษระดับชั้นม.2        

            นายปาณิธาน สวัสดี   

            ครูพิเศษสายชั้น ม.2       

                                                     

   

 

 

 

     

 

 

                                                               
 
 

                     

 

                                                                                                              
   นางอนุชนา สิริพร
          หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3          
 
                                                      

                                                              

                                    
                                                  

              

นางพรรษา เวศโกศล

ครูประจำชั้นม.3/1

 

นางสาวลัดดาวัลย์  กาฬกาญจน์

ครูประจำชั้น ม.3/2 

นายขวัญ ชาทอง

ครูพิเศษม.3

     
     
 
                                          
             
นายพินิจ บุญช่วย   นายวรเดช  รุลปักษ์