งานวิชาการ

นายขวัญ ชาทอง
หัวหน้างานวิชาการ

 

นางสาวพรเพ็ญ กุมมาระกะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการ (อนุบาล)
นางสาวสุภาพ สุวรรณโณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการ (ประถมศึกษา)
นางสาวมาริยา ฝาและ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการ (มัธยม)