งานธุรการการเงินและพัสดุ

นางนฐกช ท่ามประเสริฐ
หัวหน้างานธุรการการเงินและพัสดุ
นางพรพรรณ ชาทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการการเงินและพัสดุ

 

<td style="text-align: center;"

  นางสาวอริยา คงเกื้อ นางสาวหฤดี แสนสุขกะโต นางสาวฝอยฝน เสนุภัย
  บุคลากรสนับสนุนการสอน บุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างโรงเรียน