ครูสิทธิชัย แก้วคำ

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำผ้าบาติกเทคนิคต่างๆโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2