ครูสาธิต กัณฑลักษณ์

เรื่องที่วิจัย ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวิ่งระยะสั้นร่วมกับการฝึกพลัยโอเมตริกในระยะความเร็ว  50  เมตร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้วิจัย  นายสาธิต  กัณฑลักษณ์
ตำแหน่งหน้าที่  ครูวิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)สังกัดเทศบาลนครสงขลา   อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา
ปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา  2555