ครูมลินีย์ จันพุ่ม

รายงานการพัฒนาบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา