ครูพิกุล แก้วคำ

“Welcome to Songkhla”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน Role Playing Model เรื่องรายงานการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน