ครูจุฬารัตน์ แซ่ซิ่น

ชื่อเรื่อง  :  รายงานการใช้หนังสือนิทานคุณธรรมความซื่อสัตย์  5 ประการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเทศบาล 4  (บ้านแหลมทราย)
ชื่อผู้รายงาน : จุฬารัตน์  แซ่ซิ่น  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปีที่รายงาน  : 2556