ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) เทศบาลนครสงขลา ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 311588 โทรสาร 074 – 311588 จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา มี

อาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ         
จด ถนนราชดำเนิน บ้านพักข้าราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สระบัว

ทิศใต้        
จด อาคารที่พักอาศัยกรมการปกครอง เขาตังกวน

ทิศตะวันออก     
จด อาคารสำนักงานกรมสรรพากรและอาคารที่พักอาศัย

ทิศตะวันตก    
จดบ้านพักสำนักงานเกษตรจังหวัด เชิงบันไดเขาตังกวน