ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

2.1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา นายมนิต เพชรสุวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ชำนาญการ วุฒิการศึกษาสูงสุด การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับแต่งตั้ง) 3 คน
1) นายชยันต์           ชูรัตน์
2) นางมธุรสฌรี        พร้อมมูล
3) นางสาวลัดดาวัลย์   วิจิตรจินดา